Vítáme Vás na stránkách
ČRS, z. s., MO Přelouč

V současné době naše organizace sdružuje přibližně 1800 rybářů, kteří jsou podle místa bydliště rozděleni do tří územních obvodů, v Přelouči, Heřmanově Městci a Lázních Bohdaneč.

V Přelouči je oficiální sídlo, kanceláře a technická základna. Vykonáváme rybářské právo. Zajišťujeme ochranu životního prostředí chov ryb a sportovní rybolov. Prodáváme členské známky a povolenky k rybolovu.

Organizujeme rybářské kroužky pro děti, kde se dětem věnují proškolení vedoucí z místních skupin.

Pořádáme rybářské závody pro děti, dospělé a i závody pro hendikepované spoluobčany Pardubického kraje. Pořádáme kulturní akce v podobě již tradičních rybářských plesů.

Historie

Psal se rok 1924, kdy se sešlo několik pánů v městě Přelouči, aby rozvážili a pohovořili o utvoření a položení základů založení rybářského spolku, který by sdružoval všechny zájemce a milovníky rybářského sportu. Tenkráte se nedalo o sportu vůbec hovořit. Bylo moc málo těch, kteří lovili udicí a když tak kladli šňůry. Tak se pánové sešli, aby vytvořili spolek po vzoru jiných měst. Potíže byly veliké, protože povodí patřilo soukromým osobám vlastníkům pozemku kudy Labe protékalo. Od Semína po Náplavku - nynější lávka na Slavíkovy ostrovy- bylo Labe rolníka Kůrky, od Náplavky výše rolníka Slavíka, Od nynější elektrárny po Houser obchodníka Nerada, od Housera po Valy patřilo převozníkovy Havránkovi, Houser patřil obchodníkovi Medunovi, Komora obchodníkovi Neradovi, Jezero Lohenice rolníku Patočkovi.Tito prováděli výlovy sami a nebo pronajímali na léta zájemcům. Po utvoření spolku byly pronajaty do užívání tyto vody - Komora od pana Nerada, Jezero Lohenice od rolníka Patočky a Houser od pana Meduny. Tímto byla vytvořena základna pro činnost spolku.


Zakládající členové nově se utvářejícího spolku

František Zachař - obchodník, Karel Melichárek - pekař, Otto Růžička - pekař, Manesfeld - kantýnský, Prudič - kaplan, Vaško - ředitel hospodářské školy, Malinovský - předseda ČSD, Vávra - kameník, Panchártek - železniční zaměstnanec. Schůzka se konala v restauraci v Záložně. Pověřen byl pan Zachař, aby dopsal Rybářskému spolku v Kolíně jak postupovat při zakládání spolku.


1924 - prvým předsedou sportovního rybářského spolku byl zvolen Ing. Čeněk Vaško ředitel hospodářské školy, pokladníkem František Zachař obchodník a hospodářem kaplan Prudič. Spolek měl kolem 25 členů. V roce 1924 bylo započato se stavbou elektrárny v Přelouči. Dalšími stavbami a zábranami ubylo a úplně přestaly tahy lososů. Regulací toků ubylo i přírodních trdlišť ryb. Kdo byl rybářem, musil mít z toho užitek.

1925 - na valné hromadě bylo rozhodnuto, aby rybářský spolek nesl jméno - Okresní rybářský spolek v Přelouči. Bylo schváleno, aby mezi sebou každý byl jmenován přítelem. V té době bylo velmi těžké dostat se do spolku. Houser a Komora přešli od soukromníků do Ředitelství vodních cest. Byly ponechány sportovnímu rybářskému spolku v Přelouči v pachtu 300,- Kč ročně. Okresní rybářský spolek byl podřízen Zemskému svazu rybářů v Praze.

1926 - spolek měl 27 členů, klubová místnost ustanovena vedlejší restaurační místnost Občanské záložny. Spolek se u městského úřadu uchází o pronájem rybníčka na Račanech. Do této doby má rybníček v nájmu pan Menšík, od kterého si spolek rybníček pronajímá. Již v roce 1926 bylo hovořeno o zatopení Buňkova.

1927 - prvým hospodářem, správcem byl jmenován pan Manesfeld. Pan Šafránek navrhl ve volných návrzích, za ustanovení řádného hlídače vod v Lohenicícha, aby členové klubu tohoto úkolu byli dbalí. Spolek byl upomenut Unií rybářských spolků o zaplacení organizačních příspěvků 93,- Kč. Bylo odpovězeno: že spolek je pasivní velmi zatížen, katastrofální povodní a utrpěl značné škody, tudýž platit nemůže. Při stavbě mostu. Na pravé straně byla dřevěné kantýna. Jej to bývalo veselo, když se bralo...

1928 - za rybníček na Račanech, který už byl v nájmu spolku, platil spolek městu 150,- Kč ročně. Bylo usneseno žádosti o jméno spolku, místo Sportovní rybářský spolek na Okresní rybářský spolek v Přelouči. Bylo schváleno zastavení chytání do měchů a vrží pro spolek, a byla dopřána zábava rybářům proutkařům. Bylo pověřeno 6 členů, aby vypracovali směrnice pro rybolov a hospodaření spolku. Byla nakoupena násada úhořů. Z Choltic byli zakoupeni kapři jako násada do pronajatých rybníků. Od tohoto roku jsou rybníky pravidelně zarybňovány.

1929 - Silvestrovská zábava v hostinci u pana Mifka u Černého koně. Zahájení dlouhé tradice silvestorvských zábav a večírků. Schůze se konali vždy v hostinci a to střídavě - u Šprinců - Žabků - Hrušků - Bíberů - v Záložně - Jelenu. Byla velká nezaměstnanost, hodně rybářů bylo bez práce. Lístek stál 50.50 Kč, povoleno zaplatit na dvakrát. Pro členy bydlící mimo soudní okres Přelouč 100.50 Kč. 

1930 - byl zvolen novým předsedou Zachař František. Do přísahy jako hospodář a dozorce byl vzat Jindřich Pokorný. Z každého člena bylo placeno Zemskému svazu 3,- Kč. Přeloučský spolek se zúčastnil výstavy ryb v Kolíně. Na pronájem rybolovu na Jezeru byla dražba. Pronájem byl na 12. let. Jezero pronajal spolek za roční nájemné 540,- Kč. Připravoval se nový rybářský zákon. Škody přístupu k vodě způsobené členy hradil spolek majitelům pozemků. Projevovala se snaha po hospodaření, byly pronajmuty rybníky ve Škudlech a v Semíně.

1931 - byl zvolen novým předsedou Dr. Kubík. Vyšel nový rybářský zákon. K zajištění finančních prostředků byl zahájen prodej ryb. Ryby se lovili do sítí na pronajatých rybnících. Byl pronajmut rybníček ve Lhotě. 25. ledna v Občanské záložně byla Valná hromada za přítomnosti 13 členů. Na Silvestrovskou schůzi se dostavilo pouze 5 členů. Spolek v Chlumci nad Cidlinou pozval přeloučské rybáře na přednášku o životě ryb se světelnými obrazy.

1932 - pan Vozáb - rotmistr - byl vzat do přísahy jako dozorce nad vodami spolku. Prodej povolenek i nečlenům spolku. Zrušen pronájem rybníku od pana Kasala mlynáře ve Lhotě. V té době bylo ryb dost a sportovní rybaření bylo tenkráte v plenkách. Spolek obdržel pozvání na Živnostenský ples. Odhlasováno zaslat 25,- Kč vstupné, protože většina živnostenctva podporuje náš spolek jak v podnicích spolkem pořádaných tak i odkupem ryb. Navrženo, aby člen platil při prodeji za ryby 4,- Kč a jinak aby se prodávali za 8,-Kč. Schváleno.

1933 - příjem spolku byl 16 000,- Kč. Bylo navrženo určit členy a čekatelé na zkoušku jeden rok. Cena rybářského lístku pro pasanty včetně věstníku 150,- Kč-2 pruty. Bylo vydáno 28 rybářských lístků i s povolenkami. Za neodpracované brigádnické hodiny zaplatí nečlen 60,- Kč. Hospodářský správce žádá, aby ku kontrolním pocházkám byl zakoupen revolver. V tomto roce bylo vypuštěno labské řečiště, což oznámila elektrárna.

1934 - spolek pronajímal sekání ledu, takzvané ledování pro pivovary. Na vysvětlenou ohledně ledování. V Přelouči byly dva pivovary, Sekerkův u hřbitova, vařil pivo světlé, Emlerů u evangelického kostela vařil pivo černé. Každý pivovar měl své vesnice, které pivo odebírali a tam bylo rozváženo povozy taženými koňmi. Byl pronajat rybník v Cholticích. Brigády 24 hodin. Byl podán návrh, aby nový členové za povolenku zaplatili 200,- Kč. Rozhodnuto poslati všem členům přípis, aby respektovali místa druhých rybářů, aby nepůjčovali pruty osobám neoprávněným, aby nebrali sebou až 15 kusů úlovků najednou. Dr. Kubík navrhuje zavést ve spolku rybníkářství, aby spolek šel vpřed a měl dostatek násad.

1935 - v zimě na sekání děr na rybníčku v Račanech, aby se ryby nedusili, muselo být povolení obecního úřadu. Ceny rybářských lístků se mění každý rok. Pro tento rok - hospodářský odbor navrhuje povolenku za 60,- Kč na jeden prut a 100,- Kč - na dva pruty. Doba zahájení chytání v neděli 4. hodiny ráno, ve všedních dnech od 5. hodin ráno.

1936 - prodej žákovských a studentských rybářských lístků. Z nového Labe bylo spolkem placeno vysoké nájemné 700,- Kč. Vydání lístků čeřenářům zamítnuto. Byl loven Houser. Odlov cejnů na novém Labi. Hradeckým spolkem byla Spolku v Přelouči nabídnuta výměna kaprů za cejny. Ze zábav a z prodeje ryb platil spolek důchodovou daň, až do roku 1945.

1937 - v tomto roce obhospodařuje spolek 5 rybníků. Ve Spytovicích, Řečany, Škudly, Semín a rybníček v Račanech. Zde již byla snaha po samostatnosti v chovu kaprů. Lohenice pro letos chráněny do 15. června dle zákona. Vánoční kapry bude prodávat pan Ptačovský. Povolení na třpytky, vydávat povolenky jen na písemnou žádost za 10,- Kč. Pan Dr. Kubík říká, že se musí postupovat opatrně a třpytkování omezit, protože se staly případy, že rybář chytil za jeden den 60 kg štik. Bylo rozhodnuto odlovovat sumečky americké, protože se začíná projevovat úbytek druhých druhů ryb.

1938 - byl zvolen novým předsedou Ing. Netušil. Spolek obdržel subvenci 300,- Kč. Od 29. srpna do 10. září byla velká zátopa obou ramen labských. Voda odnesla osm měchů. Zase mnoho rybářů se nesportovně chová u vody a byly pokuty do zarybňovacího fondu. Dozorci musí na členské schůzi toto do očí každému nanésti, aby se situace zlepšila. Do Lohenic dáno 1.000 kapříků, 600 štik.

1939 - byl zvolen novým předsedou pan Čepek Jan. V okupaci jako ostatně i v jiných organizacích zdržujících české obyvatelstvo, spolkový život stagnoval. Přes velké potíže se výbor a členská základna starali o zarybnění. Chodilo se po výlovech rybníků a sebrala se každá rybička, nic nepřišlo nazmar. Výbor se scházel ponejvíce po bytech funkcionářů. Tehdy vznikl projekt Výtěrného rybníka. Denní lístky pro hosty stály 10,- Kč, a hostovská povolenka mohla být vydána nejdéle na tři dny. Bylo usneseno, že nebude nikomu rybářský lístek darován. Kdo by chytal bez rybářského lístku, usneseno, že zaplatí pokutu 30,- Kč. Výbor se usnesl za chytání podměrečného kapra a štiky zaplatit pokutu 150,- Kč. Chytalo se na tři pruty a dva kapři denně.

1940 - to byla ještě Komora spojena s novým Labem. Tenkráte se ryby do Housera nedávali, ty přišly samy z nového Labe. Nejvíce kaprů v Houseru bylo vždy po povodni a ty bývaly dříve dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Tak že Houser byl stále zarybněný. Bývalý hospodář a dozorce pan Jindřich Pokorný odevzdal odznak na Obecní úřad. Probíhá stálé zarybňování. V tmto roce byla velice tuhá a dlouhá zima, chladné počasí v létě, což bylo pro spolek krajně nepříznivé. V roce 1940 bylo na pytláky podáno 140 trestních oznámení Poříčním svazem. Stanovy spolku.

1941 - ryby se chytali na Komoře a Houseru od 1. dubna 1941, na tekoucím Labi do 15. března a od 15. června. Štiky na všech vodách od 15. června. Povolení na třpytku bude vydáváno jen členům a to na písemnou žádost podanou do 1. dubna tr.. Byla nařízena pracovní povinnost na čištění na Komoře. Spolek dostal nařízení prověřit členy spolku zda-li nejsou židi. Každý člen musel podepsat prohlášení. Tato věc byla velice vážná.

1942 - kapří násada se kupovala v Třeboni. Jezdilo se pro ni vlakem. Předseda spolku informoval členy na schůzi výboru o stavbě Výtěrného rybníčka. Předseda uložil hospodářskému odboru osadit rybníček násadou, mají se na Houseru chytit matky a a dát je tam, jestli se vytře. Výbor s ohledem na stáří a majetkové poměry přítele Fischera dobrovolnou sbírkou mezi sebou vybrali částku 40,- Kč, kterou uhradil jeho neodpracované hodiny na Komoře.

1943 - stav členů je 80. Na Houseru byl vyhlášen zákaz lovu. 21.5.1943 byla Valná hromada v záložně přítomno 36 členů. Bylo nařízeno povinně vsadit 10.000 ks štik, 20.000 candátích jiker. Mezi členy se vybrali peníze na zaplacení. Na stavbu rybníčka byla udělena subvence, ovšem stavba byla zakázána. Nepatrné šarvátky byly. Hlavně kvůli vysazování ryb. Jezdilo se do Tábora, celé sudy krásných šupinatých kapříků se sypali do Komory s malým výsledkem, protože se krmily štiky, tudíž výsledky chabé. Byly dva tábory, jedni štiky, druzí kapři a to nešlo dohromady. Nakonec se povolilo štiky lovit na tři pruty. Tak se lovilo až nebyla zase na Komoře štička. Teprve vysazováním dvojek se dosáhlo zarybnění a regulace vody. Přijímání členů bylo omezeno.

1944 - Výborové schůze byly v hospodě u Šprinců. Vzadu byla místnost oddělena skleněnou přepážkou, od lokálu. Na zdi byl velký plovák, znak to rybáře. Bylo uvolněno 500,- Kč pro spolkovou knihovnu. Na základě osobního povolení předsedy p. J. Čepka byla povolena kolegovi Duškovi lávka přes rákosí na Komoře. Celý výbor se těšil a připravoval na práci po válce. Byly tvořeny sáhlé plány do budoucna.

1945 - od tohoto roku Lidový rybářský spolek měl nebývalé možnosti a také se toho soudruzi chopili. Všichni funkcionáři zůstali na svých místech. Členská základna začala rapidně stoupat. Naše heslo - hodně členů - hodně ryb. Hlavní úkoly - vybudovat Výtěrný rybník, chovat svůj vlastní plůdek, dostatečně zarybňovat, vychovávat dorost, budovat rybníky a být soběstačný v násadách. Do tekoucího Labe bylo vysazeno 20 kusů sumce. Odlov sumečků provede pan Fichtner, odvede spolku z každého 1 kg - 5,- Kč. Ať prodává tak, aby si uhradil ztrátu času. Odlov prováděn na Houseru.

1946 - začal se budovat Výtěrný rybník. Povinnost každého člena bylo odpracovat na Výtěrném rybníku 60 hodin. Předseda Čepek si vypůjčil koně a pluh a celé dno zoral. Stráně p. Fischer vyložil drnem. Bylo položeno přívodní potrubí. Musela se kvůli odpadu kopat silnice. Pustila se voda, každý čekal, spokojen s prací a voda nikde. Vše bylo podle plánu. Potrubí se muselo vykopat a položit je podle neplánů o 30 cm níž. Voda tekla. Byla radost převeliká a tekl také rum. Národní nápoj Přeloučských rybářů. Mnoho členů odpracovalo až přes 100 hodin. Pan Fichtner správí skříňku a pověsí ji na dům co bydlí pan Novotný. Články z Rudého práva.

1947 - byly koupeny 2 matky a 3 mlíčáci z Bohdanče. Ve Výtěrném rybníčku se kapři nevytřeli. Ani v pozdějších letech. Od výtěru bylo upuštěno a vysazují se dvojky, které dosahují výborných přírůstků. 10.000 kusů štiček vysazeno do nového Labe - hlásí hospodář. Bylo koupeno 6 velkých kádí. Pan Čermák je ochoten pronajímat Jezírko na Houseru. Pan Čermák byl majitelem louky, od toho jméno Čermákovo Jezírko. Článek z Rudého práva.

1948 - na Houseru bylo povoleno lovit od 16. června. Nebylo přijímáno více jak do 80 členů, to mělo za následek, že mnoho lidí želelo. Přibývalo zvlášť hodně mladých rybářů. Byl podán návrh, kdo neodpracuje 30 hodin, aby zaplatil 13 Kč. Zájem byl zarybnit, dělat závody, zábavy, zúčastňovat se prostě společenského života, propagovat práci naší organizace a také dbát o mládež. Ve Slavíkových ostrovech je opravdu krásně. Je to kousek nádherné přírody vyhledávaný Přeloučáky a hlavně budou vyhledávány rybáři až se zde utvoří rybník, který máme v plánu.

1949 - na staré Labe, Houser se vztahuje zákon jako na tekoucí vody, to znamená, že se může lovit 15. června, což přeloučští rybáři nepřijali s velkým nadšením. Lovení ryb na Labi v červnu, červenci a srpnu od 3 hodin ráno do 22 hodin večera. Do 14. července bylo prodáno 75 členských povolenek. Pro mladistvé stála povolenka 125,- Kč poloviční cenu členské. Na návrh přítele Benedy byl zrušeno usnesení, že se nesmí bráti více jak 80 členů, což bylo přijato. Podle nového zákona se smělo lovit na dva pruty. Pracovní morálka členů byla na vysoké úrovni.

1950 - odhlasovalo se, aby každý člen odpracoval 20 brigádnických hodin. Povolena přívlač za 40 Kč. Bylo povoleno zahájit rybolov 15. května. V září byla na Labi velká otrava ryb, zachycovali se na mřížích elektrárny. Druhá otrava nebyla tak velká jako prvá. Byla založena kartotéka všech členů. Kladení sítí na Slavíkových ostrovech při výlovu.

1951 - byl zvolen novým předsedou pan Bečička Miroslav. Okresní spolek přeměněn na Lidový rybářský spolek. První zpráva o organizování rybářských závodů. V roce 1951 na žádost Řečan, aby byly zapojeny jako pobočka rybářského spolku do org. Přelouč, výbor schválil. Byl založen rybářský dorost. Byl přečten dopis ONV ohledně zrušení rybářských práv soukromým nájemcům na okrese Přeloučském. Úsek Labe od Pardubic lze nazvat mrtvou řekou. Ryby ještě místy jsou - přizpůsobily se - nejsou však poživatelné - páchnou petrolejem. Škoda té vody. Mohla být rájem rybářů. BUDE NĚKDY?? Výlov Pelechova.

1952 - zahájení výstavby nových Slavíkových ostrovů. Byl vybudován přechod k Semínu. Slavnostně otevřen 1. května. Přeloučský lidový spolek vlastnil 2 revíry - revír č. 26, který sahal od Telčic po Přeloučskou elektrárnu, revír č. 27 od Přeloučské elektrárny po elektrárnu Srnojedy. Otrava na Houseru, byl celý vytráven. Při budování viaduktu na trati přes potok Houser po skončení prací zaměstnanci staveb vylili několik sudů vodního skla do potoka, což mělo katastrofální následky. Velká otrava ryb na Labi, bylo zakopáno 40 g. 22.11. 1952 pořádán jeden z nejlepších a nejhezčích zábavných pořadů a také nejvíce navštívený ani se lidi nevešli. Drnování přechodu ve Slavíkových ostrovech, odvoz zeminy.

1953 - byl zvolen novým předsedou Novotný Antonín dělník z Přelouče. 24. dubna se vydávali povolenky v hotelu v Záložně. Od 1. září bylo povoleno třpytkování zdarma, pro ty kteří splnili 20 hodin brigád. Na Houseru byl zákaz třpytkování, Houser byl hájen. Na Slavíkových ostrovech se třpytkovalo od 1. října a to pouze v neděli. Vydávali se hostovské povolenky. Osamostatnění Řečan. Po bouřlivé schůzi v Řečanech bylo dohodnuto, že Přeloučská organizace předá revír č. 26 Řečanům, ale po schválení ministerstvem zemědělství bude krácen od Telčic po vtok Haldy v Semíně. Předseda Antonín Novotný. 

1954 - 14. března byla u Šprinců VČS v 8. dopoledne. Kulturní vložku měli pionýrky - Píseň Míru. Do programu na příští rok je začleněn závod na Slavíkových ostrovech. Stáli dva mládenci nad rybou a dohadovali se je-li to kapr a nebo karas. Šel jsem tam a kapřík šel do vody. Jak je nutné školení, to nám ale dělají i starší rybáři, že vytáhne rybu a půl hodiny ji prohlíží než ji pustí. Při brigádě musí být družnost a zábava, to je zkušenost, že s veselou myslí se daleko více udělá.

1955 - I. rybářské závody na Slavíkových ostrovech. Před závody v sobotu byl večírek v Záložně. Nabito. Na večírku se podával pečený kapr. Všeobecně se to líbilo. Máme u spolku dva bystrozraký. Jo. Oni chytají i v jedenáct hodin v noci . Prý na to vidí, ale my to vidíme zase neradi. Není přesto dodržovat dobu. Dorostenci z Valů nám nezákonně lovili na Houseru. Jednání bylo na MNV Valy. Chlapci museli sbírat námel.

1956 - Byly pořádány II. Rybářské závody na Houseru, který byl dobře zarybněn a tři roky hájen. Druhé závody se vydařili. Bylo 450 závodníků.Tímto se získali finanční prostředky pro provoz organizace. Před závody bylo mnoho členů proti. Po závodech na Houseru ve velké míře onemocněli kapři vodnatelností. Výborové schůze byly v hostinci u Šprinců. Před každou schůzí byla politická desetiminutovka. Na členské schůzi byla odhlasována stavba rybníku ve Slavíkových ostrovech. Měl být 300m dlouhý a 60m široký. Město by tento rybník používalo jako koupaliště a my pro chov ryb. Neuskutečnilo se, bude tam koupaliště. Do vrží s. Fichtner ulovil 420 kg sumečků amerických. Ty byly zdarma rozdány zájemcům.

1957 - bylo odpojeno Staré rameno v Mělicích od nového Labe. Bylo doděláno stavidlo v Semíně. Naše organizace se bez brigád nikdy neobejde. Chceme-li mít úspěchy musíme budovat. Je pochopitelné, že v budoucnu budeme hodiny snižovat. Upozornili se všichni rybáři, aby neničili větrolamy, které jsou kolem vod vysazené. Brigáda na Slavíkových ostrovech.

1958 - organizace obdržela Čestné uznání od Oblastního výboru v Pardubicích za budovatelskou činnost. Budování Nového rybníku za Komorou. Vojta Zajíc dřel na stavbě Nového rybníka. Co se nasháněl materiálu. Než sehnal buldozer. Byl tam celé dny. Jeho práci je nutno vysoko ocenit. Zvlašťě, když tam zapadl buldozer. To se nedá ani popsat. Rybník, ale je. Nese užitek. Jméno nese "Zajícův".

1959 - okopáno bylo 1/2 ha cukrovky. Rybáři neměli zájem, tak to odpracoval Novotný a stará paní Kurková. Druhý rok byl zákaz chytání a členové pozváni na řepu, přišlo jich 70 a 1/2 ha bylo uděláno za půl hodiny. Podíleli jsme se velkou měrou na budování koupaliště. Koupaliště je na místě, kde měl být rybník plánovaný v roce 1948.

1960 - Na Komoře se konali místní závody. Hospodář Holman na závodech. Od roku 1960 je členem místní organizace Přelouč místní skupina Lázně Bohdaneč.

1961 - Poprvé po 37. letech šla naše organizace samostatně jako složka v průvodu 1. Máje. Čs. svaz rybářů místní organizace se aktivně zúčastnil Mezinárodního dne dětí. Rybáři zajistili rybářské atrakce. Bylo schváleno členskou schůzí, že každý smí ulovit 20 ks kaprů za rok, kromě jiných ryb. Po odpracování 50 hodin - 25 ks kaprů, po odpracování 100 hodin - 35 ks kaprů. Bylo schváleno, ale po straně členové reptali. Obdrželi jsme čestné uznání z Ústředního svazu rybářů v Praze za úspěšný chov kaprů na rybnících. 1.12.1961 organizaci byl předán do trvalého užívání Topičův statek. Tímto jsme dosáhli soustředění veškerého inventáře na jedno místo a organizace získala velký majetek. Výstava ryb na náměstí k 700. letům založení města Přelouče. Hlavní závody na Komoře. Bylo 850 závodníků. Měli jsme kyvadlovou dopravu od nádraží ke Komoře. Závody přijela natáčet televize. Ves Lohenice byla plná osobních aut a od Komory až po labský most. Na konec přišla kapela.

1962 - v roce 1962 byl významný den, televize filmovala naše Hlavní rybářské závody na Komoře. Účastníků bylo 850, dalších 100, na které se nedostalo, dostali povolení lovit na Jezeru. Ještě před Hlavním závodem na Komoře byly III. klubové závody na Slavíkových ostrovech. Byla projednána objednávka nového auta V3S. Rybáři se již pravidelně účastnily prvomájových průvodů. Změna názvu z Lidového rybářského spolku v Přelouči na Československý svaz rybářů "Místní organizace Přelouč". V roce 1962 došlo k připojení místní skupiny HeřmanůV Městec. 

1963 - organizace pořádala pod patronací Pobočky v Pardubicích 1. rybářské závody v rybolovné technice. Závody byly na sportovním hřišti. Hlášení o úhynu ryb na Houseru. JZD Štěpánov nám to prakticky již podruhé vytrávilo Houser. Doplněk ke státnímu rybářskému řádu. Toho roku byla ve světě tuhá zima a poprvé v historii se na Labi usadili labutě. S. Hejna chytil štiku. Tu prodal. Je pochopitelné, že MO z toho vyvodila důsledky a s. Hejnu vyloučila.

1964 - organizace slaví výročí 40. let založení. Změna názvu na Československý rybářský svaz " Místní organizace Přelouč". Na udici bylo uloveno 38 1/2 metráku ryb. Vysazeno bylo 24 g ryb. Byla snížena míra štiky z 60 cm na 55 cm. Byly provedeny a zajištěny Pionýrské závody v Cholticích. Písník v Černé u Bohdanče byl začleněn do revíru 27a. Závěrečné slovo předsedy na VČS k 40. výročí organizace: 40 let života naší organizace je opravdu bohatá. Můžeme být na minulost hrdí a s důvěrou pohlížet do budoucnosti. Základy položené před 40. lety jsou pevné a je na nás jak budeme na těchto základech stavět. Přeji do dalších 40. let hodně úspěchu, rozvoj krásného sportu a hodně zarybněné naše pěkné vody. Petrův zdar. Předseda na místních závodech, Komora. Evidenční karta člena.

1965 - Po velkých průtazích a překážkách byla zahájena stavba rybníku v Podhořanech. Na Výroční členské schůzi bylo přítomno 200 členů. Je jen škoda, že jsme k 40. výročí org. neudělali větší propagaci , že jsme nevydali knížečku po způsobu jiných organizací i s fotografiemi vod a krásných zákoutí zde máme dosti. Dle plánu mělo být 15. hodin na rybníku, 10. hodin na čištění vod, 5. hodin v rybářském domě. V roce 1965 ulovili členové MO 50g ryb na udici. Betonování základu pro gbel v Podhořanech. Pozvánka na večírek u příležitosti ukončení prací na rybníku v Podhořanech.

1966 - Výbor rozhodl, aby byla rozšířena členská základna o ženy. Platili by polovic zápisné, polovic příspěvky a povolenku na dva roky zdarma. To jistě uvítají ženy rybářů. Povolenku mělo 80 dorostenců, 200 hostů. 24. dubna pořádáme Místní rybářské závody, již posedmé. Organizace měla velkou úlevu v tom, že nemusela platit daně od roku 1945 do roku 1966 včetně. V roce 1970 se má v Přelouči stavět nadjezd. Z toho bude zbourán dům Vodáků, Dr. Večeři, Topičův statek až po Žabkovu restauraci. To znamená, že i dům po Topičových, nynější rybářský dům má přijít též zbourat. Jak to dopadne ukáže čas. Zastoupení MO v Telčicích o splavnění Labe. Z tohoto důvodu měla být zavezena Komora. Na připomínky, které vzešli z naší strany, byl vzat zřetel a bude se zemina, která vnikne při budování nového koryta Labe pod elektrárnou, vozit na levou stranu silnice do močálu u Lohenic. Úlovek je ze Srnojed z 19.6.1966.

1967 - přišlo rozhodnutí Ústředí našeho svazu o vydávání celosvazových povolenek. Naše organizace s tímto v plném znění nesouhlasí, již z toho důvodu, že všude jsou jiné ekonomické podmínky hospodaření. Organizace MO poslala žádost KV rybářů v H.Králové se žádostí o vyloučení vod naší MO z celostátních povolenek. Zamítnuto. Štiky bylo povoleno lovit na rybičku větší 18 cm od 1. července. Po jednoroční pauze byl zaveden opět dvojháček k lovu štik. Bylo přikročeno k měření Buňkova. V Heřmanově Městci je členem Místní skupiny také jedna žena. Na Komoře se uskutečnili VI. Velké rybářské závody. Do losování míst bylo přihlášeno 920 závodníku, 800 dalších se muselo odřeknout. Ševčík řídil veškerou agendu obsazení stánků ženami, rozmístění, obstarání párků 3 metráky, 4.000 rohlíků, pivo, 8 stánků, zkrátka celé občerstvení. Zdobinský dobře připravil a instruoval úsekáře, celkem 55 lidí.

1968 - Přelouč má 220 členů, Bohdaneč 68 členů v Heřmanově Městci 67 členů - celkem 355 členů. Výbor má 29 členů. Výsledky úlovků dle statistik za rok 1967. 2.866 ks kaprů, 352 ks štik, 361 ks cejn, 82 ks úhořů, 10 ks candátů, 958 ks línů, 223 ks pstruhů, sumeček do vrží ve Sl. ostrovech pan Zdobinský 12.309 ks. Takové výsledky naše organizace ještě neměla.

Zahájena výstavba rybníka Buňkov.

Všechny zprávy, dokumenty a fotografie byly převzaty z Rybářské kroniky rybářské organizace Přelouč. Kronika byla psána od 1.11.1965 dle zpráv, dokladů a vypravování od L.P. 1924. Psal: Novotný Antonín dle možnosti a času, v Přelouči. Na památku dalším pokolením.

Chceme-li tvořit budoucnost, měli bychom znát i naši minulost.