Jak vyplnit úlovkový lístek do 15.1.

 Platí i pro místní povolenky.

Povinností každého rybáře je řádně zapisovat evidenci docházky a úlovků a po ukončení sezóny před vrácením povolenky vyplnit sumář úlovků a docházek.

Evidence docházek a úlovků (oddíl II povolenky k lovu ryb)

Před zahájením lovu ryb je osoba provádějící lov povinna zapsat nesmazatelným způsobem do Evidence docházky a úlovků datum lovu a číslo rybářského revíru.

Číslo rybářského revíru uvedené v soupisu revírů (šestimístné nebo osmimístné) se zapisuje do sloupce Číslo revíru. Pokud lovící provádí lov ryb na podrevíru, který má stanovené číslo, musí kromě čísla revíru zapsat ve sloupci Podrevír i číslo tohoto podrevíru.

V případě, že rybář loví v jednom dni na revíru i na jeho podrevíru, musí do Evidence docházky a úlovků zapsat docházku jak na revír, tak v samostatném řádku i na jeho podrevír.

Pokud lovící přeruší lov ryb, nemusí v případě opětovného zahájení lovu na stejném revíru v jednom dni znovu zapisovat docházku (datum lovu a číslo revíru).

Pokud si osoba provádějící lov nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu je povinna proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným způsobem v oddílu II povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším dnu.

Sumář úlovků a docházek (oddíl II povolenky k lovu ryb)

Sumář úlovků a docházek vyplňuje držitel povolenky k lovu ryb před odevzdáním povolenky.

V jednotlivých řádcích se zapisují sumy všech úlovků dosažených na jednotlivých rybářských revírech a podrevírech a počet docházek.

V případě, že na některém z revírů (podrevírů) nedosáhl držitel povolenky úlovku, musí i tento revír zapsat, a to s vyznačením počtu docházek.

Nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek) se musí po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem. Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě.

Takto vyplněnou povolenku má její držitel povinnost vrátit do 15 dnů po skončení platnosti organizaci, která povolenku vydala.


Před odevzdáním nutno proškrtnout řádek za posledním zápisem. Není nutné proškrtávat řádky jednotlivě, to platí i při dalším proškrtávání.
Před odevzdáním nutno proškrtnout řádek za posledním zápisem. Není nutné proškrtávat řádky jednotlivě, to platí i při dalším proškrtávání.
Zapsat revíry, celkový počet ryb daného druhu a jejich celkovou váhu z jednotlivých revírů. / součty z druhé stany / Proškrtnout řádek za posledním zápisem. Je nutné zapsat i revír, kde nebyla přivlastněna, zapsána ryba.  Pro pozdější doplnění počtu docházek. Do spodního řádku CELKEM sečíst počty jednotlivých druhů ryb a jejich celkové váhy ze všech revírů. / shora -  dolu /. V případě, že není zapsaná ryba uvedena v horním řádku / výpisu druhů /, zapíšou se součty do kolonky 25-ostatní, celkový počet ryb a jejich celková váha bez ohledu na druh. V případě, že rybář navštívil více revírů něž je počet řádků pro zápis, je nutné si vyzvednout v kanceláři, nebo stáhnout z internetu další Oddíl II povolenky k lovu.
Zapsat revíry, celkový počet ryb daného druhu a jejich celkovou váhu z jednotlivých revírů. / součty z druhé stany / Proškrtnout řádek za posledním zápisem. Je nutné zapsat i revír, kde nebyla přivlastněna, zapsána ryba. Pro pozdější doplnění počtu docházek. Do spodního řádku CELKEM sečíst počty jednotlivých druhů ryb a jejich celkové váhy ze všech revírů. / shora - dolu /. V případě, že není zapsaná ryba uvedena v horním řádku / výpisu druhů /, zapíšou se součty do kolonky 25-ostatní, celkový počet ryb a jejich celková váha bez ohledu na druh. V případě, že rybář navštívil více revírů něž je počet řádků pro zápis, je nutné si vyzvednout v kanceláři, nebo stáhnout z internetu další Oddíl II povolenky k lovu.
Sečíst celkový počet ryb, jejich váhy a počet docházek z jednotlivých revírů. / zleva - doprava, počet docházek z druhé strany / Ve spodním řádku CELKEM sečíst počet ryb, jejich váhu a počet docházek. / shora dolů / V případě, že na zapsaném revíru nebyla přivlastněna, zapsána žádná ryba, je nutné zapsat revír a zapsat počet docházek. Kontrolu lze provést sečtením spodního řádku CELKEM. / zleva doprava / Proškrtnout prázdná pole.
Sečíst celkový počet ryb, jejich váhy a počet docházek z jednotlivých revírů. / zleva - doprava, počet docházek z druhé strany / Ve spodním řádku CELKEM sečíst počet ryb, jejich váhu a počet docházek. / shora dolů / V případě, že na zapsaném revíru nebyla přivlastněna, zapsána žádná ryba, je nutné zapsat revír a zapsat počet docházek. Kontrolu lze provést sečtením spodního řádku CELKEM. / zleva doprava / Proškrtnout prázdná pole.